RODO

Regulamin i polityka prywatności

Jako firma Koprasfoto, chcemy zapewnić jak najlepszą jakość usługi, aby mieć pewność, że będziesz chciał(a) korzystać z nich dziś, jutro i w przyszłości. Naszym celem jest także otwartość i przejrzystość. Chcemy jasno poinformować naszych klientów, o danych osobowych, które zbieramy w celu świadczenia usług, o tym, jak są one wykorzystywane. Spełniamy tym samym obowiązek informacyjny.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informuję, że:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Aleksandra Kopras, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Mobilne Profesjonalne Studio Fotograficzne Koprasfoto Aleksandra Kopras, adres siedziby firmy Kramsk-Łęgi 28, 62-511 Kramsk, wpisaną do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6652632634, REGON: 367929243, adres e-mail: info@koprasfoto.com (dalej „Administrator”).

§ Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca, wirtualny dysk- Chmura, Zalamo).

§ Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

§ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie.

§ Archiwizacja i przechowywanie danych, przy użyciu specjalistycznych narzędzi, dysków zewnętrznych, przechowywanych w bezpiecznym miejscu, komputer na hasło z najnowszym oprogramowaniem antywirusowym, bezpieczna strona internetowa z szyfrowaniem SSL

§ Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

Potrzebujemy Twoich danych przede wszystkim do tego, by zawrzeć z Tobą odpowiednią umowę. (realizacja usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust.1pkt b, RODO w celu wykonania umowy)

Nie potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych, w szczególności wtedy, gdy:

§ przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy

§ przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – np. przetwarzanie danych w celach związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych nie wymaga zgody osób, których dane dotyczą, a jego podstawą są przepisy o rachunkowości,

§ przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią – np. skierowanie do sądu pozwu o zapłatę przeciwko nieuczciwemu klientowi, nie wymaga jego zgody na przetwarzanie danych, a podstawą przetwarzania danych w takim wypadku jest właśnie realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora danych.

Prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez administratora danych jest także marketing jego produktów i usług. Przetwarzanie danych w takim celu – marketingowym w stosunku do produktów i usług administratora danych – nie wymaga zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Co to jest RODO?

To unijne rozporządzenie, które stosujemy od 25 maja 2018 r. Ten dokument ma uregulować postępowanie z danymi osobowymi w całej Europie. Chodzi w nim m.in. o to, by chronić dotyczące Ciebie informacje. Celem tych przepisów nie jest jednak zablokowanie przepływu danych osobowych. Wprost przeciwnie – te dane są potrzebne, np. byśmy mogli podpisać z Tobą umowę, czy przesłać Ci naszą ofertę. Dzięki RODO masz mieć jednak większą kontrolę nad tym, kto i w jaki sposób przetwarza Twoje dane osobowe.

Co to są dane osobowe?

To wszystkie informacje, które mogą pozwolić Cię zidentyfikować. Zarówno Twoje imię i nazwisko, jak i numer PESEL, dane o lokalizacji czy wizerunek.

Jakie prawa dla klienta wprowadza RODO?

Najważniejsze uprawnienia, które daje Ci RODO:

Możesz uzyskać informacje, czy dana firma/instytucja przetwarza Twoje dane osobowe.

Jeśli tak – możesz uzyskać do nich dostęp, np. poprosić o kopię. Możesz również uzyskać szczegółowe informacje m.in. o tym, jakie twoje dane są przetwarzane i w jakim celu, komu są przekazywane. Jeśli sam nie przekazałeś danych tej firmie/instytucji – możesz także poprosić o informacje, skąd znalazły się w tej konkretnej firmie.

Inne Twoje prawo to możliwość sprostowania danych. Jeśli są one nieprawidłowe – możesz poprosić o ich poprawienie.

Możesz również poprosić o usunięcie lub ograniczenie przetwarzania swoich danych. Oczywiście nie w każdym przypadku. Gdy mamy z Tobą zawartą umowę to możemy je przetwarzać zgodnie z przepisami prawa i Twoja prośba nie będzie skuteczna. Jeśli jednak są one przetwarzane niezgodnie z prawem lub nie ma podstaw do ich przetwarzania – Twoje dane powinny być usunięte.

Jeśli uważasz, że Twoje prawa są łamane – możesz wnieść skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Jeśli chciałbyś skorzystać z tych praw – skontaktuj się z administratorem danych, zwanym dalej Administrator Aleksandra Kopras.